ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมกัน เจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร”

ขอเชิญนักศึกษา  บุคลากร  ผู้บริหาร ม.ราชมงคลธัญบุรี และประชาชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ “พระคาถาอาการวัตตาสูตร” (ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นพระคาถาฯที่สาธยายพุทธบารีที่ยิ่งใหญ่กว่าคาถาอื่นๆทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ที่ผ่านมาแล้ว  ได้ทรงเจริญพระคาถานี้เพื่อสร้างบารมีมาทุกๆพระองค์ ที่สามารถคุ้มครองภัยอันตราย ๓๐ ประการได้ ๔ เดือน เมื่อเจริญพระคาถานี้ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับนักศึกษาบุคลากร และประชาชน เดือนละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ ๑๘ มิ.ย. ๑๙ ก.ค.๑๖ ส.ค.และ ๑๑ ก.ย.๒๕๕๕

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. (มีหนังสือสวดมนต์พร้อมให้คนละ ๑ เล่ม)

สถานที่ : ห้องเมธาวี ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการ
รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์) นำเจริญพระพุทธมนต์