โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร

คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3  บรรยายโดย อ.สุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ ผศ.สมควร  สนองอุทัย และผศ.อ้อยทิพย์  ผู้พัฒน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม