แจ้งปิดปรับปรุงสนามกีฬาและสถานกีฬาชั่วคราว

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งปิดปรับปรุงสนามกีฬาและสถานกีฬาชั่วคราว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รูปสนามกีฬา
1. สนามเทนนิส

2. สนามกีฬากลาง

3. สนามฟุตบอล (หน้าคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม)

4. ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ