กิจกรรมประกวดภาพถ่ายวันแม่ ภายใต้หัวข้อ “ขอ 3 คำ… ลูกรักแม่”

ปัจจุบันกระแสคำยอดฮิตทุกสื่อทั้งโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงโซเชียลมีเดียมักจะนำคำว่า  “ขอ 3 คำ” ขึ้นต้นประโยค วลีเด็ด เพื่อบอกถึง 3 ใจความสำคัญของกิจกรรมหรือสินค้า ดังนั้น เพื่อให้เข้ากับกระแสของเดือนสิงหาคมซึ่งมีความสำคัญคือวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม และเป็นวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายสวัสดิการสมาชิกจึงได้จัดประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “ขอ 3 คำ….หนูรักแม่” ขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก กบข.และยังรับราชการอยู่เท่านั้น เช่น สมาชิกถ่ายคู่กับแม่ หรือถ่ายคู่กับลูก ภายใต้หัวข้อ “ขอ 3 คำ….ลูกรักแม่” บรรยายความรู้สึกสั้น ๆ ใต้ภาพถ่าย
2. สมาชิก กบข.ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสมาชิกกบข.หรือเลขประจำตัวประชาชน สังกัด อีเมล์ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของรางวัล
3. ส่งภาพประกวดได้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
4. พนักงานและลูกจ้างของ กบข. รวมทั้งคู่สมรสและครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวด

รายละเอียดของภาพถ่าย

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2. ภายถ่ายต้องมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB และประเภทไฟล์เป็นฟอร์แมท JPG เท่านั้น ข้อแนะนำ : ขนาดของไฟล์ไม่ควรต่ำกว่า 700 KB
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของผู้ส่งภาพเข้าประกวดเอง

วิธีส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพเข้าประกวดทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
1.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
1.2 อัพโหลดภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน

การตัดสิน

1. ให้สมาชิก กบข.ร่วมโหวตภาพของสมาชิก ภาพใดที่ได้รับการโหวตมากที่สุด จะได้รับรางวัล

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ โดยจะประเมินจากภาพถ่ายส่งเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 ความคิดสร้างสรรค์
2.2 ความสวยงามโดยรวม
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
4. ในกรณีที่การประกวดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง เนื่องจากมีไวรัส ข้อผิดพลาด การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของ กบข. ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ กบข.กรณีเช่นนี้ กบข. ขอสงวนสิทธิ์แต่ฝ่ายเดียวในการพิจารณายกเลิก ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงการประกวด โดย กบข. จะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th
5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด

1. รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัลที่ 1 คือ แพ็คเกจทัวร์อัมพวา 2 วัน 1 คืน วันที่ 30 – 31 ส.ค. 2555 จำนวน 1 รางวัลสำหรับ 2 ท่าน
  • รางวัลที่ 2 คือ คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 4 ที่นั่ง  จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย คือ  คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 2 ที่นั่ง  จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมโหวต คือ  คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 2 ที่นั่ง  จำนวน 3 รางวัล

2. พิธีมอบรางวัล กบข. จะทำการมอบรางวัลชนะเลิศที่สำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม ส่วนรางวัลชมเชยจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

เงื่อนไขอื่นๆ

สมาชิกที่ส่งภาพเข้าประกวด (ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่) ต้องยินยอมให้ กบข. ใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายในงานของ กบข. รวมทั้งยินยอมให้ กบข. ตีพิมพ์ภาพถ่ายในเอกสารสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนให้มีสิทธิเผยแพร่หรือนำภาพถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ส่งภาพ เข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นใหม่ในภายหลัง โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีพันธะกรณีใดๆ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบ หรือตรวจสอบ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดก่อน