เปิดให้มีการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน  เปิดให้มีการประมูลร้านจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยฯ    จำนวน  ๑  ซุ้ม  คือ ซุ้มคณะบริหารธุรกิจ  อาคาร ๒
บุคคลที่สนใจ  และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถยื่นความประสงค์และ   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน   ชั้น  ๔   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พระชันษา  โทร  ๐  ๒๕๔๙  ๓๐๕๒ –  ๓๐๕๔  ,๓๐๕๙  – ๓๐๖๐,      ในวัน  เวลา   ราชการ    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    ถึงวันที่     ๑๖  กรกฎาคม     ๒๕๕๕

 

รายละเอียดในการยื่นประมูล

1.คุณสมบัติ

๑.๑ เป็นบุคลที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและถูกตัดสิทธิ์ในการจำหน่าย ๑.๒  มีสุขภาพแข็งแรง    และไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด หรือพิการทางจิต ๑.๓ เป็นผู้ประกอบการที่สามารถควบคุมร้านค้าด้วยตนเอง ๑.๔  มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์  เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ          ๑.๕ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยฯตามเหมาะสม ๑.๖  มีความซื่อสัตย์สุจริต

๒.  รายละเอียด และเงื่อนไข  การยื่น       ๒.๑ รับเอกสารยื่นซองประกอบด้วย ๑.๑  ประกาศเรื่องร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้ม ๑.๒  แบบยื่นข้อเสนอ ๑.๓  จุดตั้งร้านจำหน่ายสินค้าประเภทซุ้มและราคาขั้นต่ำ

๒.๒  การยื่นซองประมูล ให้แยกยื่น ๒   ซองประกอบด้วย   ซองที่ ๑  แบบยื่นข้อเสนอ (แบบ ๑)  พร้อมหลักฐาน   ซองที่ ๒  แบบยื่นข้อเสนอ (แบบ ๒)  ราคาที่ยื่นประมูล
๓. ระยะเวลาการประมูล ๑.  รับเอกสารที่สำนักจัดการทรัพย์สิน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่   ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕       ตั้งแต่  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ๒.   ยื่นเอกสารการประมูล  วันที่      ๑๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๓.  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ   วันที่     ๑๖    กรกฎาคม    ๒๕๕๕
๔.  กำหนดเปิดซอง ที่   ๑ และ ๒   วันที่    ๑๖  กรกฎาคม     ๒๕๕๕  เวลา    ๐๙.๐๐ น.   เป็นต้นไป                   ๕.  ประกาศผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายสินค้าในซุ้ม  วันที่   ๑๗    กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ๖.  ทำสัญญาวันที่    ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๕

หมายเหตุ   ติดต่อประสานงาน  ในวัน   เวลา  ราชการ