ประกาศผลการตัดสิน โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2555

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงธันยพร ศิริผล โรงเรียนวัดฉาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงปัญญาพร นันทวัฒนานนท์ โรงเรียนวัดฉาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์สิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงกัญญาภัค เลาหศรีสกุล โรงเรียนบูรณะศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายสรธร ธุรี โรงเรียนธัญรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงพจรินทร์ เกษตรภิบาล โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

นายพงษ์ศักดิ์ วันทอง โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวชุติมณฑน์ ใจคง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายอัมพุ เกิดผล โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

นายศิลปชัย ชูจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายภาสกร ธนานันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายปิยพงศ์ เพชรทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี