รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2555