ประกาศ รับสมุดและบัตรนักศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รับสมุดและบัตรนักศึกษาเฉพาะสอบตรงรอบแรกและโค้วต้าเท่านั้น (เอกสารที่ใช้มารับ-ใบนัด(บาร์โค๊ค)และบัตรประชาชน)

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555

 • คณะบริหารธุรกิจ
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาลัยแพทย์แผนไทย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์