โครงการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2555

ด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง และทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม (The United nations Development Fund fo Women-UNIFEM) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อและโครงสร้างเป็นองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นวีเมน (The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of women og Women-UN Women) โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อยกสถานภาพของสตรี สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านยุติความรุนแรงต่อผุ้หญิงในประเทสไทย ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา และเพื่อสนองแนวพระดำริของพระเจ้่าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะยุติความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น