ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ”   ผลงานที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรกจะได้แสดงในงาน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2555

กสอ. ดัน SMEs ไทย แต่งเติมไอเดียใส่อาหาร

ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หนุน SMEs นำนวัตกรรมมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ พร้อมเดินหน้าสานต่อการประกวดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ” มั่นใจความสมบูรณ์ด้านอาหารผสานกับภูมิปัญญาไทยจะโดดเด่นในเวทีโลก

นายพสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดการแถลงข่าวการจัดนิทรรศการและการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ว่า  รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ  ซึ่ง กสอ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อการนำไปสู่การยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ  ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนารูปแบบสินค้าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการส่งเสริมภูมิปัญญานวัตกรรมอย่างเหมาะสมตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ของภูมิภาค การสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจสร้างสรรค์  การผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ตลอดจนการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถต่อยอดสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด

“การสร้างนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ  นวัตกรรมด้านดีไซน์  หรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ล้วนเป็นการสร้างมูลค่า (Value Creation) ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  กสอ. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และกระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับ SMEs ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น  จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง โดดเด่น  และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในเวทีที่ไร้ซึ่งกำแพงแห่งการกีดกันที่กำลังใกล้เข้ามาถึงในอีกไม่ช้า”

จากความสำเร็จในการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 เมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 60 ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสามารถขยายไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ กสอ. จึงสานต่อความสำเร็จด้วยการจัดประกวดเป็นครั้งที่ 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นทุกปี

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ มีเงินรางวัลรวม 95,000 บาท โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 และกำหนดตัดสินผลิตภัณฑ์ที่ผ่านรอบแรกจำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม และรอบสุดท้ายในวันที่ 7 สิงหาคม  ซึ่งผลงานที่ผ่านการตัดสินในรอบแรกทั้ง 15 ผลิตภัณฑ์ จะถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 ในวันที่ 12-14 สิงหาคมนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ

ด้านนายสมิต ทวีเลิศนิธิ ผู้บริหารบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เมื่อปีที่ผ่านมา จากผลงานซอสผงปรุงข้าวอบพร้อมผักอบแห้ง ซึ่งการได้รับรางวัลระดับประเทศครั้งนี้  ทำให้เรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะการผลิตสินค้านวัตกรรมแต่ละครั้งมีความเสี่ยงสูงกว่าสินค้าทั่ว ๆ ไปเสมอ การได้รับรางวัลจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามาถูกทางแล้ว  เนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่มีความชำนาญในแต่ละด้านโดยตรง  และที่สำคัญยังเป็นการการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  รวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเราด้วย ทำให้สินค้าได้รับโอกาสในการพิจารณามากขึ้น

ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด กล่าวว่า ซองเดอร์ได้ส่งข้าวกล้องงอกบดออร์แกนิคสําหรับเด็ก เข้าร่วมประกวดเมื่อปีที่แล้ว นับเป็นการต่อยอดการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นจนเราได้รับรางวัลที่ 2  การได้เข้าร่วมประกวดในครั้งนั้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะเป็นการสนับสนุนให้ทางบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นกําลังใจให้กับผู้ร่วมงานของเราที่จะได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หากมีโครงการดี ๆ เช่นนี้อีกทางซองเดอร์ก็จะเข้าร่วมอีก เพราะหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว ซองเดอร์ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ในงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ  ซึ่งต่างชาติได้ให้การตอบรับที่ดีมาก นับว่าเป็นความสําเร็จต่อเนื่องอีกขั้นหนึ่งที่ทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางสาวรวมวดี เลขะกุล  บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด ผู้พัฒนาผลงาน บาลานซ์ เครื่องดื่มจมูกข้าว ที่รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดเมื่อปีที่ผ่านมา กล่าวว่า โครงการประกวดดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแสดงความคิด และความสามารถ ซึ่งตนได้นำผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จนเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวด เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ได้พิจารณาความเหมาะสมและช่วยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่  และจากการที่เราได้รับรางวัลก็ยิ่งทำให้มีความมั่นใจในการทำตลาดมากขึ้น นอกจากนี้การได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการที่ผ่านมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น  นั้นคือกำลังใจที่ทำให้เรามีแรงในการคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่สาธารณชนต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ที.บี.พี พับลิชเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการมอบหมายจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดการประกวดในครั้งนี้ โทรศัพท์ 0 2967 9999 ต่อ 1902 กับ 1620 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://innovation.dip.go.th