ภาพบรรยากาศวันมัคคุเทศก์ไทย 2555

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม