โครงการประกวดเว็บไซต์ WDC2012 ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

โครงการประกวดเว็บไซต์ WDC2012 ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน” (Thai Cutture in My Mine) โดยรับผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน และจะได้รับทุนจาก Japan Association of Student Service Organization (JASO)เพื่อไปอบรมและประกวดการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 -11 ตุลาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักวิทยบริการ ชั้น 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม