พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราขการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2555 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการพลเรือน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป