กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555  ณ อาคารโภชนาคาร 2545  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดหรีดผี และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษา ให้รู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครู อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้องกิจกรรม Freshy  Night  2012  การประกวดดาว-เดือน  เพื่อเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2555  และค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษาที่มีความสามารถ  เป็นตัวแทนของนักศึกษามีหน้าที่เป็นทูตกิจกรรมและประชาสัมพันธ์คณะฯ โดยผลการประกวดมีดังนี้

1. ประกวดดาว            รางวัลชนะเลิศ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  :  นางสาวเนาวรัตน์  จิตตะยโศธร
                                    รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  สาขาประมง  :  นางสาวอัญชิสา  เกิดสิริกุล
                                    รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  สาขาสัตวศาสตร์  :  นางสาวเกศรินทร์  บัวบาน
2. ประกวดเดือน        รางวัลชนะเลิศ  สาขาสัตวศาสตร์  :  นายวรวรรษ  จิระดล
                                   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : นายสุภณัฐ  ทองแสง
                                   รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร : นายพงศ์พัฒน์  ตั้งสมบัติ
3. ขวัญใจเกษตรปทุม        ชาย    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  :  นายสหรัฐ  สำริด
                                             หญิง  สาขาสัตวศาสตร์  : นางสาวเกศรินทร์  บัวบาน
4. ชุดประจำสาขายอดเยี่ยม       สาขาการผลิตพืช