โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (The 3rd Top Ten Innovation Awards) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชิญชวนให้อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เวทีการประกวดผลงานวิจัยระดับสากล อย่างน้อย จำนวน ๕ ท่าน (ดังแบบตอบรับแนบ) และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๒๕๔๙ ๔๖๘๓

รายละเอียดโครงการและประเภทของรางวัล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับ 

55-07-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสด
1.9 MiB
722 Downloads
Details