สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2557

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปี 2557 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/download.htm   

ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ซึ่งประกอบด้วย
เอกสารและแบบฟอร์มโครงการวิจัย ปี 2557
– หนังสือประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย… Download
– ปฏิทินการจัดทำ / ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ประจำปี 2557 Download
– แบบ สวพ. ว – 1ช แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัย ปี 2557 (การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) Download
– แบบ สวพ. ว – 1ช แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัย ปี 2557 (การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) Download
– แบบ สวพ. ว – 1ด แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัย ปี 2557 (การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) Download
– แบบ สวพ. ว – 1ด แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัย ปี 2557 (การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) Download
– เอกสารงานวิจัย วช. ประจำปี 2557 (แบบ ว-1ด , แบบ ว-1ช , คำชี้แจง ฯลฯ )
ใช้ตามแบบปี 56 ก่อน หากมีการปรับปรุงแบบปี 57 แล้วค่อยแก้ไขอีกครั้ง … Download

อนึ่ง ข้อเสนอประเภทชุดโครงการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการพิจารณาลำดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษาปฏิทินการจัดทำข้อเสนอโครงการ ข่าวสาร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ird.rmutt.ac.th/download.htm โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๔ ชุด ที่มีลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย และกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ NRPM ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียดโครงการหรือดาว์นโหลดไฟล์เพื่อสั่งพิมพ์