ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี