ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

  

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี) ร่วมประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม