ตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดให้มีการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่ายฯ และ สาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการตรวจภายในของคณะ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม