ภาพบรรยากาศการจัดทำหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

  

แผนกบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายการจัดทำหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต แก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม