ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยสตรี ในงาน KIWIE 2012

การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Korea  International  Women’s  Invention  Exposition  2012  (KIWIE  2012) ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea  Woman  Inventors  Association (KWIA)   ระหว่างวันที่  3 – 6  พฤษภาคม  2555  ณ  แปซิฟิคฮอลล์  กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้  มีประเทศต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น  200 ผลงาน จาก 30 ประเทศ  โดยผลการประกวดดังกล่าว มีนักวิจัยสตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สร้างชื่อคว้า 8 รางวัล จาก 3 ผลงาน  สรุปดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  
  
1. ผลงานเรื่อง  “การสร้างสรรค์ต้นแบบผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัย”  โดย  ผศ.ใจภักดิ์  บุรพเจตนา  
        สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผลงานในสาขา Design ลักษณะผลงานเป็น Ready-made article
        ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทอง (KIWIE  2012  Gold Medal)  จาก  KIWIE  2012
2. รางวัลเหรียญทองจาก  World  Intellectual  Property Organization  (WIPO Gold Medal)
3. โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร (TIIIA  Outstanding Diploma) จาก  Taiwan Invention & Innovation Industry Association
2. ผลงานเรื่อง “การย้อมสีฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากกระเพรา”  โดย ดร.เฉลียว  หมัดอิ๊ว 
  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ผลงานในสาขา Textile/Chemistry  ลักษณะผลงานเป็น
  Ready-made article  ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญเงิน (KIWIE  2012  Silver Medal)  จาก  KIWIE  2012
2. รางวัลเหรียญทอง (TIIIA Gold Medal)  จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association (TIIIA)
3. ประกาศนียบัตร (EWI  Certificate)  จาก  European Women Inventor Association
4. ประกาศนียบัตร (SOIP  Certificate)  จาก State Office of Industrial Property of the Republic of  Macedonia
3. ผลงานเรื่อง “การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ้าชาวเขา”  โดย  นางสาววราภรณ์  วงศ์ปถัมภ์ 
  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ส่งผลงานในสาขา Design โดยผลงานเป็น Ready-made article
  ได้รับรางวัล
1. รางวัลเหรียญทองแดง (KIWIE  2012  Bronze Medal)     จาก KIWIE  2012
ทั้งนี้ในการประกวดดังกล่าว นักวิจัยสามารถส่งผลงานโดยมีสาขาของผลงาน และลักษณะผลงาน  ดังนี้
สาขาของผลงานที่เข้าประกวดแบ่งเป็น  9  สาขา  ได้แก่
1. Machinery / Metal  (เครื่องจักรกล / โลหะการ)                      2.  Electricity / Electron   (ไฟฟ้า / อิเลคตรอน)
3. Information/Communication (การสื่อสาร)                          4.  Necessaries of life   (สิ่งจำเป็นในชีวิต)
5. Textile/Chemistry (สิ่งทอ / เคมี)                                           6.  Agro / fishery products  (เกษตร / ประมง)
7. Engineering/Construction   (งานวิศวกรรม / งานก่อสร้าง)   8.  Design  (การออกแบบ)
9. Others  (อื่น ๆ)
ลักษณะผลงานที่สามารถเข้าประกวดแบ่งเป็น   7  ประเภท  ได้แก่
1. Ready-made article  (ผลงาน / ชิ้นงานที่สำเร็จรูป ) 2.  Prototype   (ผลงานต้นแบบ)
3. Models    (แบบจำลอง)                                            4.  Plan  (แผนงาน / แบบงาน)
5. Drawings  (ภาพวาด)                                                6.  Photos  (ภาพถ่าย)
7. Tests  (การทดสอบ)
ในงานนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำรางวัล  RMUTT  Innovation Award  จำนวน  2  รางวัล  และคณะกรรมการ  (KIWIE 2012)  ได้ตัดสินรางวัลมอบ  ได้แก่
1. ผลงานเรื่อง  BananaSorp – A Novel Oil Absorbent from Banana Frond & Stem  
          โดย Professor  Fauziah Ahmad,  Professor  Hanafi Ismail และ Professor Nor Aziah Abd Aziz
           จาก  School of Materials and Mineral Resources Engineering,  Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
2. ผลงานเรื่อง  Multi-functions Mobile Toilet โดย  Chara Cheung   จาก  Hong Kong Invention Association  LTD.  Hong Kong, China