ประกาศ! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕