อิฐบล็อกจากวัสดุไร้ค่า

รายการโลกสดสวยพลังงานสดใส ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ่ายทำและสัมภาษณ์อาจารย์กิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “อิฐบล็อกจากวัสดุไร้ค่า”

RMUTT, excellent, can produce bricks from waste.

Thai Program Show called Lok Sud Souy (Beautiful Earth) on air by National Broadcasting Services of Thailand has produced and interviewed Mr. Kittipong Suweero, a teacher from Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, who produced the bricks made of wasted material. Translated by Mr. Suraporn Onputtha