ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่อสะพานไม้

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันต่อสะพานไม้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่อสะพานไม้  “ลองของ” ครั้งที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีน จำนวน 4 ทีม โดยมีอาจารย์สุธี ปิยะพิพัฒน์ เป็นผู้กำกับการดูแล ซึ่งทีมโยธราราชมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554

  

  

แสดงความคิดเห็น