โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554

จากวันที่กลุ่มของกระผมได้มีโอกาสในการส่งผลโครงงานวิจัยเข้าโครงการครั้งนี้ โดยจะต้องส่งบทสรุปโครงงานวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต้นสังกัด สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการศึกษา สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ตามเอกสารแนบที่ 1 กลุ่มกระผมได้ส่งผลงานทางอีเมล ของคุณชลลดา chonlada@swu.ac.th เนื่องจากได้ขยายวันส่งผลงาน โดยจะต้องรอประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกก่อน โดยจะส่งผลมาทางอีเมลของเราและจะประกาศในเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/ ในวันที่ 7 เมษายน 2555 เมื่อกระผมดูประกาศผลเห็นว่ามีกลุ่มของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเรามีผ่านเข้ารอบจำนวน 4 กลุ่ม มี 3 สาขาได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 กลุ่ม สาขาชีววิทยา 1 กลุ่ม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่ม รวมของกลุ่มของกระผมด้วย จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ผ่านรอบคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ในรอบตัดสินผลงานจัดขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) จะต้องนำเสนอโครงงานในรูปแบบบรรยาย(Oral presentation) เป็น PowerPoint ต้องเตรียมโปสเตอร์หรือแผงนิทรรศการ มาแสดงในบริเวณจัดโครงการด้วย เกณฑ์การตัดสิน รูปแบบของโปสเตอร์หรือแผงนิทรรศการ การนำเสนอแบบบรรยาย PowerPoint บุคลิกภาพ และการตอบคำถามทางวิชาการ การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจากภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อถึงวันจริงกลุ่มของกระผมได้นั่งรถแท็กซี่ไปรถติดมาก กลัวไปไม่ทันจึงโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาถึงสถานที่เข้าประกวดล่าช้ากว่ากำหนดจึงขอเลื่อนนำเสนอผลงาน ไปถึงปรากฏว่ามีสาขาชีววิทยาได้มาเข้าประกวด ส่วนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ได้มาเข้าประกวดทั้ง 2 กลุ่ม จึงเป็นที่น่าเสียดายอันมากที่ได้เข้ารอบมาครับ กลุ่มของกระผมนำเสนอที่ห้อง 19-403/1 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเข้าไปถึงที่ห้องได้มีกลุ่มอื่นนำเสนอโครงงานวิจัยอยู่จึงได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ จนกระทั่งถึงกลุ่มของกระผมนำเสนอผลงาน โดยมีเวลาการนำเสนอประมาณ 15 นาที รวมการตอบคำถามจากคณะกรรมการและผู้สนใจ จนนำเสนอเสร็จมีเวลา 3 นาทีในการตอบคำถาม เมื่อครบ 15 นาทีจึงสิ้นสุดการนำเสนอ รอประกาศผลเมื่อถึงการประกาศผู้ประกาศกล่าวว่ามีถึงเหรียญทองแดงเท่านั้น จะเรียงลำดับที่จากเหรียญทองแดงขึ้นมาจนถึงเหรียญทอง ปรากฏว่ากลุ่มของกระผมได้ใบประกาศเกียรติคุณเหรียญทองลำดับที่ 7 และมีเพื่อนสาขาชีววิทยาได้ใบประกาศเกียรติคุณเหรียญทองลำดับที่ 3 จึงได้รับรางวัลสนับสนุนเงินรางวัล 1500 บาท จึงมีความยินดีที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความสามารถทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้

กลุ่มของกระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งทำให้ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานนอกสถานที่ ทำให้ได้เล็งเห็นถึงโครงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเข้าร่วมโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถ้าหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรัสกร อยู่สุข และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ,อาจารย์มนูศักดิ์ จานทอง ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ มาตลอด และอาจารย์ทรงพล กลับวงษ์ ที่แจ้งการประกวดโครงการนี้ได้ให้ทราบ สุดท้ายขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินผลงานทุกท่าน

ผลการประเมินคุณภาพการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554  คลิ๊ก