พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญบุรี (มทร.) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555