พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ ZJUT

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ ZJUT

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Zhejiang University of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงานนี้ได้มีคณบดีและผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์ -อุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย หลังจากนั้นได้มีการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.25555

  

 

 

แสดงความคิดเห็น