พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ ZJUT

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Zhejiang University of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยงานนี้ได้มีคณบดีและผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร์ -อุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย หลังจากนั้นได้มีการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.25555