งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์  ทอดผ้าป่าต้นไม้  นิทรรศการผลงานนักศึกษา  และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี  2554  แด่คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลดังนี้ บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ กลุ่มที่ 1 ข้าราชการ อ.พิศาล  ตันสิน, ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม  สายสนับสนุน  กลุ่มที่  1  ข้าราชการ  นางรุ่งอรุณ  ศรีเครือ  กลุ่มที่  2  ลูกจ้างประจำ นายโกศล  พวงมาลัย   นักวิจัยที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์  และระดับนักศึกษา  รางวัลคุณธรรม-จริยธรรม (รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย) นายณัฐพล  ดวงวงษา, น.ส.นิธิวดี ธาตุทองคำ และนายสุริยา วรรณประเสริฐ รางวัลการแต่งกายที่ถูกต้อง  รับเกียรติบัตร นายกัมพล   ศิริพากย์,  น.ส.นิตยา   จิตตรีเพิ่ม