เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับสถานศึกษาและนักศึกษา ดังนี้

การปฏิบัติ

เดิม

ใหม่

1. สถานศึกษาแจ้งรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือก 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2553 15 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2553
2. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 9 ตุลาคม 2553 23 พฤศจิกายน 2553
3. รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 ตุลาคม 2553 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553