โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้เป็นลูกทุกคนได้สำนึกในความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแม่

หลักเกณฑ์การแข่งขันแต่งร้อยกรอง
โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.  ประเภทการแข่งขันและการแบ่งระดับการแข่งขัน
2.1  เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2  การแข่งขัน  แบ่งออกเป็น  4  ระดับ
–  ระดับประถมศึกษา
–  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
–  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
–  ระดับอุดมศึกษา
3.  วิธีดำเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1  ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน   ***  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2555  ***
–  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให้ส่งใบสมัครที่มีอาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียน
–  ระดับอุดมศึกษาให้ส่งใบสมัครและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาด้วย
3.2 การแข่งขันให้แต่งร้อยกรองเป็นกลอนสุภาพ ลงในกระดาษ ขนาด A4 ที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเองในวันแข่งขัน
3.3 ไม่อนุญาตให้นำผลงานอื่น ๆ เข้าภายในสถานที่จัดแข่งขัน
3.4 หัวข้อและจำนวนบทในการแต่งร้อยกรองคณะกรรมการกำหนดให้ในวันแข่งขัน
3.5 เกณฑ์การตัดสิน
– เนื้อหาสาระและความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด 15 คะแนน
– การใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์และความไพเราะของท่วงทำนองในการประพันธ์ 15 คะแนน
–  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  หลักคำประพันธ์  และการสะกดคำ 15 คะแนน
–  แต่งได้ทันภายในเวลาที่กำหนด    5  คะแนน
รวม 50  คะแนน

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ ***

3.6 วัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขัน
วันแข่งขัน  วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.00 น. – 8.30 น.  ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น. – 11.30 น.  แข่งขันแต่งร้อยกรอง (ให้เวลา 3 ชั่วโมง)

สถานที่แข่งขัน  ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4.  เงินรางวัล
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ เงินสด  3,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  1 เงินสด  2,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  2 เงินสด  1,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ เงินสด  3,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  1 เงินสด  2,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  2 เงินสด  1,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ เงินสด  4,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  1 เงินสด  3,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  2 เงินสด  2,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษา
ชนะเลิศ เงินสด  4,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  1 เงินสด  3,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ  2 เงินสด  2,000  บาท  พร้อมโล่หรือถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
หมายเหตุ 1.  กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอสงวนสิทธิ์
ให้ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นสมบัติของกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
2.  ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง   หากตรวจสอบพบว่า
ผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น  คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและของรางวัลที่ได้รับ