ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี

คุณขุนศรี  ทองย้อย  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปทุมธานี และทีมงาน  จัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ นายกสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  ณ  ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี ชั้น  2 เพื่อเตรียมแผนการจัดงานและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดงานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 78 ปี  ชื่องาน  “78 ปี  เกษตรปทุม”  COWBOY NIGHT ในวันเสาร์ที่  24  มีนาคม 2555 สถานที่จัดงาน ณ ลานสนามฟุตบอล คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ศูนย์รังสิต