ผู้กู้กองทุน กยศ

ผู้กู้กองทุน กยศ.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้และประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2553 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมาส่ง
1. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน เทอม 2/2553
2. ใบลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้หรือได้แต่ไม่ครบทุกวิชาให้อ่านตรงหมายเหตุให้เข้าใจ)

วัน เดือน ปี

เวลาส่งเอกสาร

ลำดับ

เวลาส่งเอกสาร

ลำดับ

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2553

08.30

1 600

13.00

1,801 2,400

09.30

601 1,200

14.00

2,401 3,000

10.30

1,201 1,800

15.00

3,001 3,600

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553

08.30

3,601 4,200

13.00

5,401 6,000

09.30

4,201 4,800

14.00

6,001 6,600

10.30

4,801 5,400

15.00

6,601 เป็นต้นไป

ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 ตึก สวท.ขอให้นักศึกษามาตรงตามวันและเวลาที่กำหนด เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมาเซ็นต์แบบยืนยัน วงเงินลงทะเบียน เทอม 2/53 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553และระบบจะปิดในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ถ้าเกินกำหนดจากนี้ทางมหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษายังลงทะเบียนได้ไม่ครบทุกวิชาเพราะรอการเปิดสอน/รอเกรดเพื่อลงวิชาต่อเนื่อง ฯลฯ
ขอให้นักศึกษาคิดว่าลงได้ครบทุกวิชาและเพิ่มตามวิชาที่นักศึกษาต้องการจะลงในใบลงทะเบียนและรวมจำนวนเงินด้วย
ได้แก่ ถ้านักศึกษาเพิ่ม 1 วิชา (3 หน่วยกิต) ให้บวกเพิ่ม 400 บาท, ถ้าเพิ่ม 2 วิชา (6 หน่วยกิต) ให้บวกเพิ่ม 800 บาท
ให้นักศึกษาคิดเงินที่จะลงเพิ่มมาก่อน ถ้าลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินกองทุนเพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา

แสดงความคิดเห็น