ผู้กู้กองทุน กยศ

ผู้กู้กองทุน กยศ.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้และประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2553 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมาส่ง
1. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน เทอม 2/2553
2. ใบลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้หรือได้แต่ไม่ครบทุกวิชาให้อ่านตรงหมายเหตุให้เข้าใจ)

วัน เดือน ปี

เวลาส่งเอกสาร

ลำดับ

เวลาส่งเอกสาร

ลำดับ

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2553

08.30

1 – 600

13.00

1,801 – 2,400

09.30

601 – 1,200

14.00

2,401 – 3,000

10.30

1,201 – 1,800

15.00

3,001 – 3,600

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553

08.30

3,601 – 4,200

13.00

5,401 – 6,000

09.30

4,201 – 4,800

14.00

6,001 – 6,600

10.30

4,801 – 5,400

15.00

6,601 – เป็นต้นไป

ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 ตึก สวท.ขอให้นักศึกษามาตรงตามวันและเวลาที่กำหนด เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมาเซ็นต์แบบยืนยัน วงเงินลงทะเบียน เทอม 2/53 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553และระบบจะปิดในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ถ้าเกินกำหนดจากนี้ทางมหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่นักศึกษายังลงทะเบียนได้ไม่ครบทุกวิชาเพราะรอการเปิดสอน/รอเกรดเพื่อลงวิชาต่อเนื่อง ฯลฯ
ขอให้นักศึกษาคิดว่าลงได้ครบทุกวิชาและเพิ่มตามวิชาที่นักศึกษาต้องการจะลงในใบลงทะเบียนและรวมจำนวนเงินด้วย
ได้แก่ ถ้านักศึกษาเพิ่ม 1 วิชา (3 หน่วยกิต) ให้บวกเพิ่ม 400 บาท, ถ้าเพิ่ม 2 วิชา (6 หน่วยกิต) ให้บวกเพิ่ม 800 บาท
ให้นักศึกษาคิดเงินที่จะลงเพิ่มมาก่อน ถ้าลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินกองทุนเพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา