ภาพบรรยากาศ สัมนาเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ จัดประชุม ครั้งที่ 5/2555  ในวันที่ 30 มกราคม 2555  โดยหารือถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ การติดตามผลจากผู้ประกอบการ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ นำเสนอโครงการใหม่  ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในวันที่ 31 มกราคม 2555  เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จัดงานสัมมนา เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน   ณ ห้องกลมทิพย์  โรงแรมสยามซิตี้ โดยภายในงานมีการสัมมนาหัวข้อ เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  สูู่การเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม ,   เกษตรอินทรีย์ไทย เราจะไปในทิศทางไหน  ในประชาคมโลก ,   มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาธุรกิจที่หลากหลาย    และ ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  ธุรกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน  และจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล