บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาฟรี ในโครงการ Young Professional Retailer

ประกาศ
ด้วย บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาฟรี ตลอดหลักสูตร ในโครงการ Young Professional Retailer
รอบที่ 2 สนใจสมัครเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 4 พ.ค. 2555
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (คุณเบ็ญมาต) โทร. 02-5493241 02-5493249 02-5494818 089-2121397