วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (College of Research Methodology and Cognitive Science) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่อง การวิจัย สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม