การลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ HIU ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

  

  

การเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ Hokkaido University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

  

  

การเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ Hokkaido University ในวันที่ 13 มีนาคม 2555

  

  

การร่วมทำ Workshop ของนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน JASSO ณ Hokkaido Information University ระหว่างวันที่ 9-17 มีนาคม 2555

ผลการประกวดออกแบบเว็บได้แก่ :

รางวัลที่หนึ่งและสอง :  นักศึกษาของ Hokkaido Information University
รางวัลที่สาม :  นายวรภพ แพบุญประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลชมเชย :  นายกิตติ วิลัยหล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวนัจภัค มีอุตสาห์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายอินทนนท์ ปัญญาโสภา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี