ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์

  

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553  คณะศิลปกรรมศาสตร์
เตรียมเงินจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) มาชำระในวันซ้อมย่อย วันที่ 18 เมษายน 2555 ณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าอาหารกลางวัน + อาหารว่าง เช้า – บ่าย วันที่ 18 เม.ย. 55
– ค่าอาหารเช้า วันที่ 20 เม.ย. 55 (วันผึกซ้อมใหญ่ หอประชุม มหาวิทยาลัย)
– ค่าอาหารเช้า วันที่ 23 เม.ย. 55 (วันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
– ค่ากระเป๋าใส่คู่มือ ของที่ระลึก