การตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงวุฒิ ม.6 และ ปวช.) ปีการศึกษา 2555  ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555

ภาคเช้า เวลา  08.00-12.00 น.

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ภาคบ่าย เวลา  13.00-16.30 น.

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 11 เมษายน 2555

ภาคเช้า เวลา  08.00-12.00 น.

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

 • คณะบริหารธุรกิจ