ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถานบัน ในวันที่ 24 มีนาคม 2555  ณ อาคาร 70 เกษตรปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและการตัดสินใจต่อการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่บัณฑิตใหม่สนใจ  ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต