ผลิตบัวโค้งอย่างง่าย ด้วยฝีมือ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นายพิเชษฐ์ ห่อทรัพย์,นายอนิรุทธ์ เสนาและนายสมานชัย นิยมชาติ นักศึกษาจาก ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยกันคิดเครื่องมือผลิตบัวโค้งที่ มีลวดลายหลากหลายและสวยงาม และสามารถปรับแต่งให้ง่ายและสะดวก โดยงานนี้มี ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว เป็นที่ปรึกษาจนสำเร็จโครงการ

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำบัวโค้งซีเมนต์มาใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีลวดลายหลากหลายตามที่เราต้องการ มีความคงทนและความแข็งแรงในการใช้งาน สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยทั่วไปบัวโค้งทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและหล่อกับที่ จึงทำให้มีต้นทุนสูงและใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างนาน พวกตนจึงประดิษฐ์เครื่องมือผลิตบัวโค้งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว

จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานและสามารถทำชิ้นงานให้ออกมาสวยงาม และเพื่อศึกษาวิธีการผลิตเครื่องมือที่มีความคงทนและประหยัดเวลา โดยพวกตนได้ประดิษฐ์ เครื่องมือที่ออกแบบจะใช้กับบัวโค้งของ ประตู และหน้าต่าง เครื่องมือที่ผลิตบัวมีรัศมีความโค้ง 0.60 เมตร, 0.80 เมตร และ 1.20 เมตร สามารถผลิตบัวได้ 2 ชิ้น

โดยจากการผลิตบัวโค้งด้วยเรื่องมือผลิต ทำให้เห็นถึงข้อแตกต่าง ทั้งวิธีการติดตั้ง ลวดลาย ข้อดีข้อเสียความคงทน และวิธีการผลิต อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการผลิตบัวโค้งได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบัวโค้งทั้งเจ้าของร้านทำบัว และช่างที่ผลิต ในเรื่องเครื่องมือผลิตบัวโค้งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดี แต่ในเรื่องส่วนผสมและการปาดปูนต้องมีความชำนาญในการทำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารอยแตกร้าว จนกระทั่งบัวโค้งที่ผลิตมีคุณภาพดีสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม เจ้าของผลงานยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า เป้าหมายสูงสุดของการคิดประดิษฐ์เครื่องมือดังกล่าวคือ การที่เครื่องมือผลิตบัวโค้งได้ถูกนำไปพัฒนาและเป็นประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมต่อไป

เขียนโดย  : มณีรัตน์ ปัญญพงษ์   กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี