Bye Nior สาขาประมง

สาขาประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมอำลาบัณฑิต (Bye Nior) ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ณ อาคารประมง เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา   สร้างความประทับใจที่ดี รู้สึกรักและผูกพันต่อสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาด้วย