รับการตรวจ SAR รอบ 9 เดือน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับฟังข้อเสนอแนะการตรวจ SAR รอบ 9 เดือน ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 3 เพื่อทำความเข้าใจข้อแนะนำจากคณะกรรมการ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรก่อนการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก