ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2555  ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 2 เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคณะ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ณรงค์ ชูชีพ  ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน       คุณขุนศรี  ทองย้อย  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  รองคณบดี 3 ท่าน  ตัวแทนคณาจารย์ 4 ท่าน และหัวหน้าสาขาวิชา 2 ท่าน