กรรมการสภาวิศวกรสายอาจารย์ ตามมาตรา 24(2)

โปรดเลือก

เป็นกรรมการสภาวิศวกรสายอาจารย์ ตามมาตรา 24(2)

หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์ธนบูรณ์  ศศิภานุเดช    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 พ.ค. 2555 -16 มิ.ย 2555 นี้

นโยบายที่สำคัญ

• ส่งเสริมส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยทุกระดับให้เป็นสากลอย่างเข้มข้นเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียนและพร้อมในการแข่งขันและเข้าไปทำงานในประเทศอื่น

• สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันการศึกษาด้านในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการตาม มาตรฐานความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

• ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการรับรองหลักสูตรตามองค์ความรู้ในมาตรฐานความสามารถการประกอบวิชาชีพโดยให้มี คณะกรรมการรับรองหลักสูตรจากตัวแทนขององค์กรทางวิชาชีพเป็นอิสระแยกจากกระบวนการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกร

• ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เป็นข้อจำกัดในการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก    สนับสนุนสวัสดิการและผดุงเกียรติ์ของสมาชิกในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เช่น   การจัดระเบียบการทำงานทางวิศวกรรมของบริษัทหรือวิศวกรต่างชาติ  ค่าตอบแทนประกอบวิชาชีพที่เหมาะสมของวิศวกรไทย

• ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการเลื่อนระดับในสาขา    ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานความสามารถการประกอบวิชาชีพและให้มีแนวทางการสนับสนุนและขึ้น    ทะเบียนวิศวกรในสาขาที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ