รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(คุณวุฒิ ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.
ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มีนาคม 2555
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม >> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน