มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และสายสนับสนุน จำนวน 35 อัตรา สายวิชาการคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ซึ่งมีคณะดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์

สายสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการการศึกษาและสถาปนิก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถDownload ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคลที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2555 หรือ รับใบสมัคร ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4913-14, 0-2549-4916, 0-2549-4918 ในวันและเวลาราชการ