ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

Rajamangala University of Technology Thanyaburi 39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. (Klong6), Thanyaburi Pathum Thani 12110

กองประชาสัมพันธ์       02 549 3333

ติดต่อเกี่ยวกับ ทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

– ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
งานสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 02 549 3613 – 5

– ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา 02 549 3610 – 2

– ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
การตรวจสอบผลการศึกษา บันทึกผลการศึกษา และ การสำเร็จการศึกษา 02 549 3606 – 9

– ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
ระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา 02 549 3616 – 7

– งานบัณฑิตศึกษา
งานทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา 02 549 3618

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี