ทำเนียบผู้บริหาร 63

อธิการบดี

20150326-Sommai Pivsa-Art

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20150326-Sujira
นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี
20150326-Apichat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
20150326-Pongpith Tuenpusa
นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิริกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
20150326-Sivakorn 20150326-nartraphee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวลลิตา ศิริวัฒนานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20150326-Apichat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์
รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวสิริภัทร ชมัฒพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
20150326-Nuchtiphong 20150326-niti
นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
20150326-Nawarat
นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
20150326-theravit 20150326-santikorn
นายพีระวิทย์ กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์
20150326-santikorn
นางสุทิศา จันทรบุตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
นางณัฐชา กิรติกำจร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
20150326-niti
นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
นางรุ่งราตรี วันดี
รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2562

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2561

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2560

ทำเนียบผู้บริหาร 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2558

ทำเนียบผู้บริหาร สิงหาคม 2556

ทำเนียบผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2556

ประกาศ  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562