ทำเนียบผู้บริหาร 63

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธา ศิริกูล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ชวยศาสตราจารย์อิทธิพล โพธิพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมนมาลย์  เนียมหลาง
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ตันโช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร. ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข หิงคานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร. กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
20150326-Nawarat
นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
นายพีระวิทย์ กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล โพธิพันธุ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน
นางสุทิศา จันทรบุตร
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววลัญช์รัก พุ่มชลิต
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
นายพนมฉัตร์ คงพุ่ม
รักษาการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง
นายนิติ วิทยาวิโรจน์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
นางรุ่งราตรี วันดี
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี


ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2562

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2561

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2560

ทำเนียบผู้บริหาร 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2558

ทำเนียบผู้บริหาร สิงหาคม 2556

ทำเนียบผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2556

ประกาศ  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562