รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์