ทำเนียบผู้บริหาร 62

อธิการบดี

1.Prasert Pinprathomrat

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลิกเพื่อดูประวัติ


รองอธิการบดี

20150326-Supattra Popuang 20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

20150326-Sommai Pivsa-Art 20150326-Sujira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รองอธิการบดี

 รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

20150326-Pongpith Tuenpusa 20150326-Sirikhae

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี

20150326-Natee

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
รองอธิการบดี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150625-Mano Sirilak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-Natha 20150326-Alisa

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-santikorn

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี


คณบดี

20150326-rungsawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20150326-Girawat 20150326-Apichat

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20150326-nartraphee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150326-Sivakorn 20160326-ariya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

20150326-rungrudee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20160729-ceo01 20150326-Porntip

รศ.สุนทรี  ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย


ผู้อำนวยการ

20150326-Nuchtiphong 20150326-niti

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150326-varunee 20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

20150326-Nawarat

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

20150326-Alisa 20150326-Virach Hotravaisaya

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิรัช โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

20150326-santikorn

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

20150326-theravit

นายพีระวิทย์  กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ดร.รสริน เจิมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี


หัวหน้าหน่วยงาน

Sirilak Sirilak

นางนิภา  แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2562

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2561

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2560

ทำเนียบผู้บริหาร 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2558

ทำเนียบผู้บริหาร สิงหาคม 2556

ทำเนียบผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2556

ประกาศ  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561