ทำเนียบผู้บริหาร 62

อธิการบดี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองอธิการบดี

20150326-Sommai Pivsa-Art 20150326-Sujira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

20150326-Pongpith Tuenpusa 20150326-Natee

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
รองอธิการบดี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
รองอธิการบดี


ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150625-Mano Sirilak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-Natha 20150326-Alisa

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี


คณบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20150326-Girawat 20150326-Apichat

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20150326-nartraphee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150326-Sivakorn  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20160729-ceo01 20150326-Porntip

รศ.สุนทรี  ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย


ผู้อำนวยการ

20150326-Nuchtiphong 20150326-niti

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150326-varunee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

20150326-Nawarat

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

20150326-Alisa 20150625-Mano

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ สนธิสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

20150326-santikorn

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

20150326-theravit 20150326-niti

นายพีระวิทย์  กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา มินยง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี


หัวหน้าหน่วยงาน

Sirilak

นางนิภา  แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2562

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2561

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2560

ทำเนียบผู้บริหาร 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2558

ทำเนียบผู้บริหาร สิงหาคม 2556

ทำเนียบผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2556

ประกาศ  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562